TR | EN
Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI

1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma: ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

5. Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza/Onam:  Tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığının seyri, teşhis ve uygulanacak tedavi yöntemleri, tedavinin faydaları ve muhtemel riskleri,  varsa alternatif tedavileri  konusunda bilgilendirilme ve  rızasının alınma  hakkı vardır.

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hastanın kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkı vardır.

6. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7. Dini Vecibeleri Yerine Getirme: Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Müracaat,  Şikâyet ve Dava Açma Hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA HAKLARI İHLALİNDE BAŞVURU YOLLARI

 • T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Hakları ve Güvenliği Birimi
 • Sağlık Bakanlığı

HASTA SORUMLULUKLARI

1. Genel Sorumluluklar

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir ağız-diş sağlığı için verilen tavsiyelere uymalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

 • Hastalarımız; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • Hastalarımız; sağlık karnesinin (SGK, Yeşil Kart vb) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
 • Hastalarımız; sağlık güvencesi tarafından karşılanmayan ek ödemeleri veya ücretli hasta isetüm ödemeleri kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
 • Acil, hemen müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı en kısa zamanda kurumumuza teslim etmelidir.

 

3.  Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Hastalarımız; yakınmalarını, daha önceden geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 • Hastalarımız; ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

4.  Hastane Kurallarına Uyma

 • Hastalarımız; merkezimizin bütün kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hastalarımız; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hastalarımız; randevulu hizmet veren birimimizden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili birime bildirmelidir.
 • Hastalarımız; randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olmalıdır.
 • Hastalarımız; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.
 • Hastalarımız; personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamalıdır.
 • Hastalarımız; ilgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hastalarımız; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 • Hastalarımız; yanlarında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmeli ve buna göre tedbir almalıdır.

5. Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma

Hastalarımız, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastalarımız; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya tedavi planına/önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

***Lütfen hastane kurallarına uyalım.

***Sorunlarımızın çözümünü tartışarak değil medeni yollarla arayalım.

***Sorunlarımızın çözümü için Hasta Hakları ve Güvenliği Birimi'ne başvuralım.